Nguồn lấy từ : 2D Falt Intro By adMJ707 – After effects

Đáp ứng nhu cầu mọi người mình xin mạn phép chuyển thành style Proshow.

Demo :

Link Tải:

[button-red url=”https://drive.google.com/file/d/0B_Tyb_9cqj8EMUdaUGdibmU0R1k/view?usp=sharing” target=”_self” position=”center”]Download style 2D Flat Intro ProShow Producer[/button-red]

Xem thêm 2D Falt Intro  After effects :

[button-green url=”https://drive.google.com/file/d/0B_Tyb_9cqj8EcHdIM0h2X24yYm8/view?usp=sharing” target=”_self” position=”center”]Download 2D Falt Intro  After effects[/button-green]